War in Africa: The North African Campaign

Destiny Yeakey

The North African Campaign lasted from 1941-1943 (“Erwin Rom

Chronologische Tijdbalk Slot

INLEIDING

De Vietnam oorlog was typisch een product van De Koudeoorlog. De strijd van het kapitalisme (Amerika) tegen het communisme (Rusland).

Vietnam was slechts een schaakveld van de strijd tussen het kapitalisme en het communisme.

Amerika was en is nog steeds een machtig land van de hele wereld. Vietnam had en heeft nog steeds een grote achterstand in technologie in vergelijking met de machtige Amerika. Je zou denken dat Amerika de oorlog tegen Noord – Vietnam kan winnen. Maar jammer genoeg voor de Amerikanen, Zij verloren de strijd. Maar hoe heeft Noord – Vietnam de oorlog gewonnen tegen zo’n machtig land als Amerika? Waarom voert Amerika in godsnaam oorlog tegen Vietnam? Dit zijn de vragen dat ik me afvraag als ik hier aan denk. Ik zie stellingen als ” De Amerikanen hebben de oorlog verloren met de mededank aan de massamedia”. Is dit wel waar?

Onderzoeksplan

Waarom voerde Amerika oorlog in Vietnam en waardoor waren ze de oorlog verloren? Mijn werkstuk gaat vooral het beantwoorden van deze hoofdvragen.

Om ze te kunnen beantwoorden ga ik eerst uitleggen waarover de Vietnam oorlog ging. Ik heb ook nog 5 subvragen gemaakt om de hoofdvragen stapsgewijs te verduidelijken en beantwoorden.

0, Waar ging De Vietnam Oorlog over?

  1. Wat was de situatie in Vietnam voordat ze oorlog voerden tegen Amerika?
  2. Waarom was Amerika met de oorlog begonnen? Wat was de aanleiding, reden en argumenten er voor?
  3. Hoe verliep het proces van oorlog? Wie had de winnende hand? Amerika of Noord – Vietnam?
  4. Wat was de rol van de massa media? Hoe beïnvloeden ze de oorlog?
  5. Wat waren de gevolgen voor beide kanten. Amerika en Vietnam?

De hoofdstukken worden verdeeld in paragrafen. Zoals onder hoofdstuk 1: 1,1, 1,2, 1,3 enzovoort.

Waar ging de oorlog in Vietnam over?

De oorlog waar ik nu over heb begon rond 1960 met de komst van de Amerikaanse soldaten naar Vietnam. Het eindigde in 1975 met de inname van de Zuid – Vietnamese hoofdstad Saigon door de communistische Noord – Vietnamezen. In de tussentijd van 1960 – 1975 werden miljoenen mensen slachtoffers van de oorlog en het had miljoenen dollars gekost. In die wilde jaren was er ook een dreiging dat de strijd zich uit zo breiden tot internationaal niveau. Een strijd tegen het communisme kon zich uitbreiden tot een nieuwe wereldoorlog of een nucleaire machtstrijd tussen de grootmachten. Met de hele aardbol als inzet.

Get Help With Your Essay

If you need assistance with writing your essay, our professional essay writing service is here to help!

Essay Writing Service

De partijen die betrokken waren bij De Vietnam oorlog waren niet mee eens wanneer de oorlog begon en eindigde. Ze zullen wellicht ook niet mee eens zijn over de oorzaken en gevolgen. Want een Noord – Vietnamees zal de oorlog ervaren als een van de vele onafhankelijkheidoorlogen die eeuwen gevoerd werden. Een Zuid – Vietnamees begon de oorlog pas in de jaren 50. Nadat de westerse grootmacht besloten was om het land in tweeën te delen. Een communistische Zuid – Vietnamees zou de oorlog ervaren als een Fundamentele vrijheidsstrijd.

De buurlanden van Vietnam: Cambodja, China en Laos waren ook bij de oorlog betrokken. De Amerikaanse soldaten drongen de grenzen van Laos en Cambodja binnen in verband met de achtervolgingen op de Vietcong -strijders. Er werden ook zware bombardementen uitgevoerd in die gebieden. China steunde de Communistische kant van Vietnam. Maar nadat de Vietnamese regering een inval deed in Cambodja om De Rode Khmer – regering af te zetten. Viel China Vietnam binnen om ze een lesje te leren. Veel Cambodjanen waren slachtoffers geworden.

Hoofdstuk 1

Hoe was de situatie in Vietnam voordat ze de oorlog van Amerika begonnen?

Ik ga de situatie bekijken van Vietnam voor de oorlog. Ik ga de situatie van verschillende tijdperken uitleggen: De keizertijd, de kolonisatie, tijdens de wereldoorlogen en erna.

1,1 Vietnam in de keizertijd

Vietnam heeft geschiedenis die ver terug gaat, tot voor de Europese jaartelling. Dai Viet Quoc was een van de eerste officiële staten. Viet verwijst naar het volk. Vietnam was een provincie geweest van China, maar soms was het ook onafhankelijk. Vietnam wordt veel beïnvloed door de cultuur, de taal en de regering, hoewel ze eigen officiële taal hebben.

Vietnam werd onafhankelijk van China in 936, veel keizerlijke machtliefhebbers grepen naar de macht, dat had voor veel chaos gezorgd in Vietnam en de landen rondom Vietnam, zoals Laos en Cambodja.

De Europeanen kwamen in de 16e eeuw pas in Vietnam. De Portugezen waren het. Ze hadden veel geld verdiend aan wapenhandel, door de burgeroorlogen. De Nederlanders, Engelsen en de Fransen waren gestopt met handelen met Vietnam, omdat er te weinig aan te verdienen was.

Rondom het einde van de 18e eeuw, kwam Gia Long aan de macht, hij was de nieuwe keizer die aan de troon geholpen werd door Franse Misionarissen. Toen werd Vietnam interessant voor Frankrijk.

1.2 De kolonisatie periode door Frankrijk

De Fransen kregen meer interesse in Vietnam, de aanleiding hiervan was dat ze dachten dat Vietnam grondstofrijk was. De Franse bemoeienis in Vietnam was niet alleen het gevolg van economische belangen, maar ook een soort prestigeoverwegingen, als machtig land kon de Fransen niet achterblijven met de opbouw van een koloniaal rijk. Rond die tijd, 1804 kreeg Vietnam een andere naam. Genaamd Viet Nam Quoc, Wat letterlijk Viet zuidland betekent. Er was een nieuwe keizer aan de macht, hij nam maatregelen om vreemdelingen uit het land te verdrijven. Hierdoor kreeg Frankrijk de vrijstelling om in 1862 het zuidelijke deel van Vietnam in te nemen. De Fransen hadden betere wapentechnologie. Dus het had hen niet veel moeite gekost om andere gebieden ook in te nemen. Nadat de Fransen aan de macht kwamen, werden de inwoners Annamieten genoemd. De naam Vietnam werd uit alle documenten geschrapt.

De Fransen vormde de Unie van Indo-china in 1887, gebieden in Laos en Cambodja maakten ook deel uit van de Unie. De Fransen molken de Vietnamezen uit, ze noemde hun rol in de Indo-china beschavingsmissies.

Maar daarvan kwam er niets uit. Bijna niemand volgde het onderwijs. Veel mensen waren gelokt naar plantages om daar uitgebuit en uitgemolken te worden. De boeren hadden het moeilijkste van allemaal, zij moesten veel belastingen betalen, of hun land werd hun ontdaan. Er kwam veel onrust en opstanden. Maar die werden hard onderdrukt door de Fransen.

1.3 Oorlog met de Fransen

De aanwezigheid van de Fransen in Vietnam had geduurd tot de Tweede Wereldoorlog. Ondanks dat de Fransen zelf bezet waren door de Duitsers, bleven ze Vietnam behouden als een onderdeel van Frankrijk. Vanaf 1943 werd Indo – China door Japan bezet, Maar de Fransen mochten blijven regeren, maar wel onder toezicht van Japan. In 1945 dreigde Japan verslagen te worden, Ze stelden een nieuwe keizer aan, Bao Dai. De keizer mocht van Japan een onafhankelijk keizerrijk uitroepen. Dat duurde maar kort, de Japanners waren verslagen door Britse en de Chinese militairen.

Het nationalisme van de Vietnamezen nam toe, er kwam een organisatie die voor de onafhankelijkheid streed van Frankrijk en Japan. De Vietminh werden ze genoemd. Het is in 1941 opgericht door Ho Chi Minh, De communistische leider van Noord – Vietnam. Hun doel was het verenigen van Vietnam onder communistische leiding. Ho Chi Minh had op de Amerikaanse steun gehoopt, Maar dat kreeg hij niet, De Fransen, een bondgenoot van Amerika de toenmalige keizer Bao Dai steunden. Ho Chi Minh riep de onafhankelijkheid uit in de stad Hanoi. Nu staan er 2 regeringen tegenover elkaar: De communistische Regering van het noorden onder leiding van Vietminh en De regering van het zuiden, onder leiding van Bao Dai, gesteund door de Fransen.

Nadat de Britse en de Chinese troepen wegtrokken uit Vietnam, hoopte Frankrijk Vietnam te heroveren. Ze stuurden nieuwe troepen vanuit Frankrijk naar Vietnam om de nationalisten in bedwang te houden.

De leider van de Vietminh: Vo Nguyen Giap, was een uitstekende strateeg. Hij zag het dilemma waar Frankrijk voor stond en hij voorzag het verloop van de oorlog.” De vijand zal langzaam overgaan van offensief naar defensief. De Blitzkrieg zal worden omgevormd tot een oorlog van lange duur. Zodoende zal de vijand voor een dilemma komen te staan, hij zal enerzijds de oorlog moten rekken om te kunnen winnen en anderzijds niet beschikken over de psychologische en politieke middelen om een lange slepende strijd te voeren……..”

De Fransen dachten dat de nationalistische sentimenten van de meeste Vietnamezen lagen bij Bao Dai, maar dat was niet zo en ze hadden het niet door. Hierdoor groeide de aanhang van Vietminh enorm. En het leger van Vietminh bestond eind 1946 uit zo’n 50.000 man, bewapend met Chinese wapens of oude Franse wapens. De Fransen onderschatten de kracht van nationalisme van de Vietminh. De Vietminh weigerde voor een politieke oplossing omdat de overeenkomsten onmogelijk leek te zijn. Dus het werd oorlog.

In de jaar 1946, in november sloeg de vlam in de pan. Een Frans oorlogschip in de haven van Haiphong werd door de plaatselijke Vietnamese troepen aangevallen. 30 Franse soldaten werden gedood. Fransen waren woest, ze stuurden een leger in de stad en ze hadden 6000 Vietnamezen gedood als reactie op de dood van 30 soldaten. Dit zorgde voor massale opstand. De oorlog was op die moment begonnen. De Fransen probeerden alles om macht te winnen. Niet alleen via militaire wegen, zeker ook via politieke wegen. In 1949 riep Bao Dai onafhankelijk Vietnam uit in opdracht van de Fransen. Dit werd niet erkend door communistische landen. Maar wel door de westerse landen.

Het gaat slecht met de Fransen in de oorlog. Vietminh had de controle over heel Noord-Vietnam in oktober 1950. Toen vroeg de Fransen hulp van de machtige bondgenoot uit de Koudeoorlog Amerika. Amerika wilde niet dat Vietnam communistisch werd door de vrees voor domino-effect.

Eerst stuurde Amerika hulp in de vorm van wapens en geld, maar de situatie verslechterde ondanks de hulp door Amerika. Sinds 1950 kostte het hulppakket van Amerika meer dan 500 miljoen dollar. Ze gingen met tegenzin akkoord met nog meer aanvoer van geld en materialen.

Generaal Giap plande een Aanval op Dien Bien Phu, in maart 1954. De stad was onder controle van de Fransen. Hij voelde dat de wil van Fransen om in Vietnam te blijven weg zal vagen als hij daar de Fransen kon verslaan. De Fransen werden in de val gelokt, op 1 mei kwam de echte aanval. De Fransen waren kansloos overmeesterd door de overmacht van Giap’s leger. Op 7 mei, gaven de Fransen zich over.

1.4 De Conferentie van Genève

De akkoorden van Geneve werden gesloten in juli 1954. Frankrijk en de Vietminh sloten een wapenstilstand. Ho Chi Minh’s bewind werd erkend. Beide partijen besloten Vietnam door 2 tweeën. Het noordelijke deel werd gescheiden van het zuidelijke deel op de 17e breedtegraad. Volgende punten kwamen uit de conferentie.

  • Vietnam wordt tijdelijk verdeeld in 2 delen, de grens loopt langs d 17e breedte graad.
  • Geen van beide partijen mogen bondgenootschappen of een militaire basis van een ander land op zijn grondgebied toelaten.
  • Er zou nationale verkiezingen komen in juli 1956, Met hereniging van Vietnam binnen 2 jaar tot gevolg.
  • Naast de 2 delen van Vietnam worden er 2 nieuwe onafhankelijk staten gevormd, Laos en Cambodja.

Of deze akkoorden werden nageleefd moest een internationale commissie toezien. Zuid- Vietnam en Amerika hadden de akkoorden niet ondertekend, omdat ze geen officiële partij waren op de conferentie.

De Fransen trokken weg van Vietnam, Vele Vietminh-strijders gingen terug naar noorden. Veel Vietnamezen gingen van noorden naar het zuiden. Waar een autoritaire regering kwam. De leider was Ngo Dinh Diem, Hij was anti communistische leider, en katholieke dictator. De hoofdstad van Noord-Vietnam werd Hanoi. Saigon werd de hoofdstad van Zuid-Vietnam. De Amerikanen begonnen hulp aan Zuid-Vietnam te geven, Het leger van het zuiden werd opnieuw opgebouwd, uitgerust met Amerikaanse wapens en ze werden begeleid door Amerikaanse adviseurs. Maar het leger van het noorden liep ook niet achter, ze werden voorzien van nieuwe wapens en uitrusting, geleverd door Rusland en China. Generaal Giap loodste ze via de Ho Chi Minh-route Zuid-Vietnam binnen.

1.5 Conclusie

Voordat de Vietnam oorlog begon, was Vietnam een provincie van China. Het werd sinds 936 onafhankelijk en vanaf 1862 was Vietnam gekoloniseerd door Frankrijk. De Franse overheersing had geduurd tot de Tweede Wereldoorlog waarbij het bezet was door de Japanners. Na de Nederlaag van Japan greep Frankrijk opnieuw naar de macht, als tegenreactie hierop werd Vietminh opgericht die pleitte voor eigen onafhankelijkheid van Vietnam. Dat had geleid tot de Franse oorlog waarbij de Fransen geholpen werden door Amerika en de Vietminh door communisten. Maar uiteindelijk had de Vietminh gewonnen. Er werd akkoord getekend.

HOOOFDSTUK 2

De oorlog met de Fransen was voorbij, Noord-Vietnam kwam er bij als een nieuw communistische staat, een nieuwe vijand voor de kapitalistische Amerika. Maar was de reden groot genoeg om meteen oorlog te beginnen in een Veen land? Ik dacht het niet. Maar waarom is Amerika toch begonnen met de oorlog? Wat waren de reden en argumenten?

2.1 Wat waren de gevolgen van de conferentie van Genève?

De Grensverdeling van Vietnam was zeer ongunstig voor de Noord-Vietnam, want zij moesten alle gebieden in Zuid-Vietnam opgeven. Maar ze gingen toch door met het akkoord, ze waren er van overtuigd dat ze de verkiezing zouden winnen. De Amerikaanse regering was er ook van overtuigd dat Ho Chi Minh de nieuwe leider zou worden als er een verkiezing zou komen. Dit zou voor een internationaal gezichtverlies leiden van Amerika. Dus Amerika en Zuid-Vietnam hielden de verkiezingen tegen. Dat leidde tot grote woede uitbarstingen van de communistische partij. De Vietcong, De guerrillaorganisatie in het zuiden klaarden de oorlog. De organisatie was nog niet zo groot in die tijd. Maar het groeide heel snel. De Amerikanen besloten extra geld en mankrachten in the pompen.

2.2 De Amerikaanse angst

Na de Tweede Wereldoorlog werd er overeenkomsten gesloten tussen de VS en de Sovjet Unie. Duitsland werd door tweeën gedeeld. Oost voor Sovjet Unie en westen voor de Amerikanen. Maar Stalin veroverde ook Polen, hierdoor werd de relatie van Sovjet Unie en Amerika vertroebeld. Toen werd er besloten alles te doen om het communisme de kop in te drukken.

In 1950 viel Noord-Korea Zuid-Korea binnen. De Amerikanen stuurden meteen troepen er naar toe, omdat Noord-Korea door het communisme gesteund was. China reageerde met het sturen van veel soldaten naar noorden nadat de Amerikanen de Noord-Koreanen naar China dwong. 2 jaar later eindigde de oorlog pas.

In 1954 verloor de Fransen de oorlog van Vietnam, De angst voor het communisme kwam weer boven op kop te steken. De beroemde dominotheorie was het Amerikaanse uitgangspunt. Als een land communistische zou worden. Zou de buurlanden ook communistisch worden, zodat heel Azië communistisch zou worden. Dus ze deden er alles voor om te voorkomen dat Vietnam ook communistisch word. Nadat de Fransen wegtrokken, nam Amerika hun plaats in. Ze steunde de Zuid-Vietnamezen met kennis en technologie.

Nadat de Vietcong opgericht werd, namen de guerrilla activiteiten toe in het zuiden. Dit was de aanleiding voor VS om meer hulp te sturen. De Zuid-Vietnamese leger werd getraind en voorbereid op een oorlog.

In de tussentijd kreeg de VS door dat de president Diem niet t geschikte persoon was om het communisme tegen te houden. Hij onderdrukte de grotendeels boeddhistische bevolking met harde maatregelen. Daarom kwam er een staatsgreep, gesteund door Amerika. Diem kwam om het leven, het leger kwam aan de macht. Maar veel beter werd het niet.

President kennedy was vermoord in 1963, kwam Johnson aan de macht. Hij was voor de escalatie van de oorlog om de verkiezing te winnen. Eenmaal aan de macht, verloor hij zelf de grip. Hij maakte zelfde fouten als Kennedy. Hij was een typisch voorbeeld van machtvertoon. Hij vond dat Kennedy niet zo met zich moet laten sollen in Vietnam. Na zijn aanstelling, vergrootte hij meteen de betrokkenheid van Amerika in de oorlog. Hij accepteerde niet dat Amerika niet in staat was om de Vietcong te pakken. Hij stemde er in om openlijk de oorlog te starten.

Find Out How UKEssays.com Can Help You!

Our academic experts are ready and waiting to assist with any writing project you may have. From simple essay plans, through to full dissertations, you can guarantee we have a service perfectly matched to your needs.

View our services

2.3 Het Tonkin-Incident

Een incident in de Golf van Tonkin werd de aanleiding van het begin van de oorlog met Amerika. Op 2 augustus 1964 werd een Amerikaanse torpedojager in de Golf van Tonkin, voor de kust van Noord-Vietnam, aangevallen door Noord-Vietnamese torpedoboten. In het gebied van Zuid-Vietnam. Het schip liep nauwelijks schade op. Dit werd het begin van de openoorlog van de VS en Noord-Vietnam. De Amerikaanse congres gaf president Johnson bijna volledige volmacht om militaire acties te ondernemen. Tegen elke gewapende agressie van Noord-Vietnam. Johnson had meteen de opdracht gegeven om strategische doelen in het noorden te bombarderen. Maar later blijkt dat de Congres was misleid. De aanleiding voor het begin van de oorlog was vals. De Amerikaanse torpedojagers bevonden zich in het territoriale water van Noord-Vietnam. Ze waren betrokken bij een Zuid-Vietnamese verrassingsaanval op paar Noord-Vietnamese eilanden. Dus het is overduidelijk dat de Amerikanen de oorlog hadden uitgelokt.

2.4 Conclusie

Er zijn verscheidene redenen en aanleidingen geweest voor Amerika om oorlog te verklaren met Vietnam. Maar alle belangrijkste reden was de angst voor het uitbreidende communisme. Amerikanen geloofden dat door de dominotheorie de hele Azië communistisch zou worden als er niks aan gedaan wordt. Een van de reden was ook dat de Zuid-Vietnamese leger niet zonder Amerikaanse hulp verder kon. De aanleiding voor de oorlog was de Tonkin-incident. Maar je kan ook zeggen dat het door de machthonger en machtvertoon van president Johnson kwam.

Hoofdstuk 3

Wat waren de belangrijkste momenten van de oorlog? Waarom kon Amerika niet winnen, ondanks dat ze een superieur leger hadden?

3.1 Het begin van de oorlog

In officiële boeken staan dat de oorlog begonnen is in 1957, maar echte oorlog begon pas aan het begin van 1965. Na Johnson’s bevel om havens in Noord-Vietnam te bombarderen. Hij had ook het aantal Amerikaanse soldaten verhoogd naar 23.000. Het Congres gaf hem nog geen vrije baan om permanente bombardementen uit te voeren in Noord-Vietnam. Dus het was gewoon kwestie van afwachten op e acties van Vietcong en terug slaan. In februari viel Noord-Vietnam paar Amerikaanse legerkampen aan. Meteen volgde er nieuwe bombardementen. Johson kreeg op 13 februari toestemming om het permanente bombardement uit te voeren.

3.2 Amerikaanse interventie

President Johson’s motief was de oorlog winnen met zo min mogelijk soldaten. Daarom werd er talloze bombardementen uitgevoerd. Op de doelwitten in Noord en Zuid Vietnam. Maar de bombardementen waren helemaal niet effectief tegen de Vietcong. Ze waren moeilijk te vinden. De meeste slachtoffers waren de onschuldige burgers, soms ook de burgers die Amerika moest beschermen. Dat was natuurlijk niet de bedoeling. Daarom werd er besloten om alleen nog Noord-Vietnam te bombarderen.

De Vietcong viel veel van de basis aan van de bommenwerpers. Daarom moesten er veel meer soldaten naar de basis toe in Da Nang.

Uit angst dat het regime in het zuiden zou worden overrompeld, had Johnson besloten om nog meer soldaten er naar toe te sturen. Een nederlaag betekent gezichtverlies voor Amerika en Johnson zelf. Dat moest koste wat het kost worden voorkomen. Naarmate de oorlog vorderde, werd er steeds meer soldaten gevraagd. Aan het einde van 1965 werd het benodigde aantal geschat op 200.000. Johnson vertelde aan Amerikaans volk slechts 50.000 man nodig te hebben. Aan het einde van dat jaar zaten er al gauw 184.300 Amerikaanse soldaten in Vietnam. Dodental was 636 voor de Amerikanen. Toen er 536.000 troepen waren in 1968, was het dodental opgelopen tot 30.600.

3.3 Rolling Thunder

In maart 1965, besloot Amerika een systematischer luchtactie uit te voeren. Operatie Rolling Thunder. Amerikanen voeren hun lucht aanvallen vanuit vliegdekschepen en luchtbasis in Zuid-Vietnam. Maar ze kregen hevige luchtafweer omdat Vietcong straaljagers, tanks en luchtafweer systemen kregen van de Russen. Dus bombardement van lage hoogte leidde tot verlies van Amerikanen. Ze gingen hoger vliegen en vertrouwde op elektroninca’s om de radars te verstoren. Bij de bombardementen gebruikten ze ook chemische wapen, Agent Orange. Dit werd gebruikt om de jungle te ontbladeren. Zo hoopten ze de Vietcong te vinden en een eind maken aan de guerrillaoorlog. Het mislukte hopeloos. Mensen werden ziek van Agent Orange, Er werd misvormde kinderen geboren door het gif. In totaal werd er 643.000 ton bommen gegooid. Er viel minstens 52.000 Vietnamese doden.

3.4 Het Tet-offensief

De oorlog heeft zich zo 3 jaar voortgezet. Talloze Amerikaanse soldaten waren gesneuveld. Vele duizenden Vietnamezen waren slachtoffers geworden. De Amerikaanse bevolking begon langzamerhand tegen de oorlog te keren. In 1968 voerden de Noord-Vietnamezen een aanval uit in het zuiden. Door dit incident veranderde de kijk op de oorlog.

Het Noord-Vietnamese leger trok de grens over op 31 januari 1968. Ze veroverde veel steden en dorpen in het midden en zuiden van Vietnam. Vietcong voerde gewelddadige acties uit. De Tet van de Tet-offensief is de nieuwjaar van Vietnam.

Deze aanval had de Amerikanen enorm verrast. Veel steden werden gemakkelijk veroverd. Maar ze werden na paar dagen weer heroverd door de Amerikanen. De bedoeling van deze aanval was een chaotische opstand in het zuiden ontketenen. Om de regering ten val te brengen als gevolg. Maar dat mislukte.

Hoewel de Tet-offensief een militaire mislukking was voor de Vietcong, was de winst wel enorm in politiek opzicht. Beelden van hoe erg de oorlog wel niet was, werd overal in de wereld verzonden. Dat leidde tot een internationale shock. De Amerikaanse opinie keerde zich steeds tegen de oorlog, dat kwam niet alleen door shockerende beelden, maar ook door het feit dat er veel soldaten gesneuveld waren. Steeds meer mensen geloofden dat de oorlog niet te winnen was. Het Amerikaanse legerbevel hebbers moesten wel toegeven dat de oorlog niet op hun manier gewonnen kon worden. Ze vochten tegen een onzichtbare vijand. De soldaten die zeer zelfverzekerd waren raken gedesillusioneerd door de tijd. Door de ellende, geweld en hun dode medesoldaten werden ze gedemoraliseerd.

3.5 Vietnamisering

Johnson trad af en stelde zich niet herkiesbaar in 1968. Nixon kwam aan de macht. Vanaf dat moment kreeg Nixon Johnson’s problemen.

Namelijk de Vietcong verslaan. Hij paste de Vietnamiseringspolitiek toe, De Zuid-Vietnamese troepen werden opgeleid door de Amerikaanse troepen. Zodat de Amerikanen konden vertrekken. Vanaf 1968 kon de grondtroepen zich terugtrekken uit Vietnam. De Vietnamiseringspolitiek had vooral in het begin een goed effect. De Vietcong leek verzwakt te zijn en ze kregen minder aanhangers. Er werden aanvallen gedaan op Cambodja en Laos, waar de communisten meeste macht hadden. Maar uiteindelijk moesten de Amerikanen de aanvallen staken. Er waren nog maar 100.000 Amerikaanse soldaten in Vietnam in 1972.

3.6 Het Paas-offensief

In 1972, trokken de Amerikaanse troepen terug. De Zuid-Vietnamese leger had de strijd overgenomen. Ze krijgen nog wel hulp van de Amerikaanse Luchtmacht en de marine. De Noord-Vietnamezen veranderde van tactiek. Ze stopte met Guerrillaoorlog en begonnen met openoorlog tegen het zuiden. Op 30 maart 1972, zetten ze een grote invasie in tegen het Zuiden. Met Russische tanks en artillerie. Nixon’s reactie hierop was het uitvoeren van nieuwe bombardementen. De Amerikaanse vliegtuigen hadden hen zware verlies toegebracht. Ondanks dat, boekten ze grote vooruitgang. Ze trokken diep in het zuiden. De Zuid-Vietnamese troepen en burgers trokken verder naar het zuiden. Vanaf eind mei staakte de aanvallen en ze kwamen niet meer verder. Maar belangrijkste was dat er nu Noord-Vietnamese troepen in Zuid-Vietnam zijn.

Beide kanten hadden verlies geleden bij dit offensief. Noord-Vietnam had 100.000 doden en zuid had 50.000 doden.

3.7 Het einde van de oorlog

Henry Kissinger, de Nobelprijs winnaar van vrede had voor de novemberverkiezingen gesprek gehad met Rusland en China. Er werd afgesproken dat zij geen hulp meer gaven aan Noord-Vietnam. Hij kondigde aan dat de oorlog snel zal eindigen. Maar ondanks de staking van hulp van China en Rusland, veranderde er bijna niks. Nixon had de invloed van beide landen zwaar overschat. Nixon voelde dus gedwongen om nog meer te bombarderen. Toen de bombardementen in december 1972 staakte, gingen ze aan de tafel zitten om te onderhandelen.

Het resultaat was de Parijse Akkoorden op 27 januari 1973 was het ondertekend. Er werd besloten dat Noord en Zuid-Vietnam door vrije verkiezingen weer herenigd zullen worden. De Amerikaanse troepen moesten binnen 60 dagen vertrekken. In 1973 verlieten de laatste Amerikaanse soldaten Vietnam. Ze hielden zich netjes aan de Staak-het-vuren.

Noord-Vietnam hield echter niet aan staak-het-vuren. Want ze gingen door met de oorlog in Zuid-Vietnam. Amerika bleef nog wel wapenuitrustingen sturen naar de Zuid-Vietnamezen.

Nadat de Amerikanen vertrokken waren, maakte het Zuid-Vietnameze leger geen schijn van kans tegen de communisten. In maar 1975 was Da Nang Veroverd. De toenmalige president vluchtte uit Saigon op 21 april.

Op 30 april was Saigon ingenomen door het leger van generaal Giap. De laatste Amerikaanse burgers en Zuid-Vietnamese burgers vluchtten met een helikopter op het dak van de ambassade uit het land. Mensen die achterbleven werden vermoord.

3.8 Conclusie

De Amerikanen begonnen met de Rolling Thunder operatie, om de communisten te dwingen tot een overgave. Dat mislukte echter, ze stuurden daarna veel soldaten naar Vietnam. De Vietcong waren sterk, De Amerikaanse en Zuid-Vietnamese leger moesten daardoor terugtrekken. Er waren ongeveer half miljoen Amerikaanse soldaten in Vietnam, op het hoogtepunt van de oorlog. De ommekeer in de oorlog kwam door de Tet-offensief. Dat was een massale aanval van communisten. Noorden leden zware verlies, maar de Amerikanen realiseerden dat ze de oorlog niet kon winnen. Omdat de Vietcong zwaar gemotiveerd was en nooit opgaf. Hierna pasten de Amerikanen Vietnamiseringspolitiek toe. In 1973 kwam er een wapenstilstand, Alle Amerikaanse troepen trokken zich terug. 2 jaar later greep Giap met zijn leger de stad Saigon en Zuid-Vietnam gaf zich over.

Hoofdstuk 4

Inleiding

Had de media invloed gehad op de oorlog? Waarom en hoe?

Wat was de rol van de media/publieke opinie in de oorlog?

4.1 De media in het begin

De media heeft een dubieuze rol in de Vietnamoorlog. Velen dachten dat de oorlog verloren was met mede dank aan de media. Ook sommigen dachten dat de media expres foute informaties doorspeelden over de oorlog. De Vietnamoorlog was de eerste oorlog dat live op tv te volgen was. De media kreeg meer interesse in de oorlog, nadat er een discussie was ontstaan. Over hoe de oorlog was begonnen. Veel van de journalisten beweerden dat president Johnson gelogen had om zo een openoorlog te kunnen voeren. Maar mensen trokken zich niet veel van aan, de media was ook niet super kritisch. Maar later kwamen er verhalen in de media over de bombardementen op Vietnamese burgers. Kritische journalisten zetten grote vraagteken bij de oorlog.

Meeste kritiek kwam naar voren na het Tet-offensief. Veel Amerikaanse soldaten stierven, toen kwam er eerste openbare protest. Vanaf die moment deed de media dagelijks verslag van de oorlog.

4.2 Het My Lai-incident

Op 16 maart van 1968, had de Amerikaanse troep een slachting gericht in het dorpje dat My Lai heet. Na het Tet-offensief had de inlichtingendienst informatie doorgespeeld dat een bataljon van de Vietcong daar zich schuilhield. De soldaten kregen de opdracht om de oogsten en het vee te vernietigen en alle huizen in brand te steken. Maar later bekende enkele soldaten dat ze de opdracht kregen om iedereen neer te schieten. Slechts 11 inwoners overleefden dit. Dit verhaal kwam boven water dankzij journalist Seymour Hersh. Hij had interview gehad met de soldaten die het meegemaakt hadden. De Amerikaanse regering probeerde natuurlijk het verhaal in een doofpot te stoppen. Door te zeggen dat de soldaten logen.

4.3 Kritiek van het Amerikaanse volk en Dienstplichtweigering

In 1965 begonnen de Burgerrechtenbewegingen in Amerika, in de vorm van kleinschalige demonstraties. De Regering negeerde het. Maar nadat de media kritischer begon te worden over de oorlog, gingen mensen twijfelen aan de reden van de oorlog. Ze vroegen zelfs waarom ze een oorlog voerden met zo’n ver land. Langzamer hand werd de demonstraties grootschaliger. Meeste mensen die demonstreerden waren de studenten en de families van de soldaten. Ander reden was de opkomst van hippies, dat populair was onder de studenten. Hun motto was Make love, not war.

De Amerikaanse bevolking had zich gekeerd tegen de regering. Na het Tet-offensief werden de demonstraties pas echt massaal. De politie dwong de demonstraten terug met Knuppels en traangas. Nu pas werd er gereageerd met harde maatregelen van de regering. Er werd ook soms geschoten. Jongeren en arbeiders verbrandden hun dienstplicht papier. Hierdoor waren duizenden mensen gearresteerd door de overheid.

4.4 Invloed op de oorlog

De invloed van de media was tot 1965 niet te merken. Omdat er weinig over de oorlog bekend was, daardoor was de media ook niet kritisch. De media begon pas kritisch te worden nadat Johnson zei dat hij meer troepen nodig had. Maar dat had geen gevolgen gehad. Pas in 1968, hadden de media en de bevolking zo veel kritiek op de oorlog dat Nixon besluit om troepen langzaam te laten terugtrekken. De regering beweerde dat Zuid-Vietnamezen sterk genoeg waren om de oorlog zelf te voeren. Maar de echte reden was de groeiende kritiek.

De demonstraties gingen door na de terugtrekking. Maar dat had weinig gevolgen meer voor de oorlog.

4.5 Conclusie

De massa media en de publieke opinie had een belangrijke rol gespeeld in de oorlog. Veel mensen geloofden dat Amerika de oorlog verloren had door de media. Omdat zij te veel anti-oorlogse dingen deden. Dat klopt voor een deel. Door de gruwelijke oorlogsbeelden en verhalen kwamen er meer demonstraties. Belangrijke reden was de My Lai-incident. Er liepen zeker wel miljoenen demonstranten, vooral jongeren en de familie van de soldaten. Dit had gezorgd dat Nixon van oorlogstactiek veranderde.

Hoofdstuk 5

Inleiding

Wat voor directe gevolgen en indirecte gevolgen had de oorlog gebracht voor Amerika en Vietnam.

Hoeveel doden waren gevallen? Hoeveel onschuldigen? Hoeveel militairen?

5.1 Gevolgen voor Vietnam

De gesplitste delen van Vietnam waren herenigd in juli 1976. Ze riepen de Socialitische Republiek van Vietnam uit. Hanoi werd de hoofdstad. Saigon had een andere naam gekregen, genaamd de Ho Chi Minhstad.

Ongeveer 2.5 miljoen Vietnamezen kwamen om het leven in de oorlog. Er zijn nog meer gewonden. Veel mensen waren gruwelijk verminkt door de chemische wapens, zoals Napalm en Agent Orange. De nakomelingen van het besmette mensen zijn gemuteerd en ziek. Sommigen hadden geen arm, sommigen hadden geen benen, sommigen hadden openrug en sommigen hadden geen ogen. De impact op natuur was ook heel groot. Sommige

 

mel” History.com). During this campaign, Adolf Hitler created The Afrika Korps; they were lead by Erwin Rommel. The Afrika Korps was the German expeditionary force in Africa. The Korps also had different groups of panzer divisions. Panzer divisions were the armoured divisions in the army branch of the Wehrmacht and of Nazi Germany during World War II. The Afrika Korps was beneficial for Erwin Rommel because they helped him maintain territorial gains in North Africa (“Rommel in Africa” History.com), gain immortality in the North African Campaign, and fight a clean war.

The Western Desert Campaign

The campaign started when rommel arrived in libya (“Western desert campaign: Egypt and Libya” ushmm.org, ). In Libya he tried to take control of troops. Those troops were sent to reinforce the German’s allies (“Western desert campaign: Egypt and Libya” ushmm.org, ). He also tried to reinforce other things. He tried to reinforce the Italians position in the war (“Western desert campaign: Egypt and Libya” ushmm.org,).

Get Help With Your Essay

If you need assistance with writing your essay, our professional essay writing service is here to help!

Essay Writing Service

The Deutsches Afrika Korps were also created during this time. They were created for the purpose of keeping up with territorial gains in North Africa (“Rommel in Africa” History.com). They were first called the Army Korps (“Western desert campaign: Egypt and Libya” ushmm.org,). The name was changed by Adolf Hitler the creator of the korps. During the korps’ first battle they only had about 30 tanks ready for war (“North Africa Campaigns” Britannica).

The struggle of the Suez Canal also became a problem during this time. The struggle started when hitler ordered attack in the canal and the u.s. embassy Cairo”Erwin Rommel” BHS). He ordered attack during the summer of 1942. The struggle was a big deal because the canal had main access to oil from the middle east (“World war 2: North Africa Campaign” History.com). The canal also had main access to raw materials to parts of Asia (“World war 2: North Africa Campaign” History.com).

The North African Campaign

Hitler causing the attack on Cairo and the canal cause oil to become a critical strategic. It became critical due to the increase of modern armies (“World war 2: North Africa Campaign” Historynet.com). During this time they realized the naval battle and the campaign were mainly just extensions of each other (“World war 2: North Africa Campaign” Historynet.com). The naval battle was a battle of the Pacific. The naval battle ended February 19, 1915 – January 9, 1916.

Italy attacked Ethiopia from its colony (“World war 2: North Africa Campaign” Historynet.com). At this point the total control of Africa started struggling (“World war 2: North Africa Campaign” Historynet.com) . The Egyptians eventually granted britain permission to stations (“World war 2: North Africa Campaign” Historynet.com). Stations were large forces in their territory. The Italians also invaded Egypt (“World war 2: North Africa Campaign” theatlantic.com).

Find Out How UKEssays.com Can Help You!

Our academic experts are ready and waiting to assist with any writing project you may have. From simple essay plans, through to full dissertations, you can guarantee we have a service perfectly matched to your needs.

View our services

The Egyptian forces captured almost 130,000 italians in their attempt to invade Egypt (“World war 2: North Africa Campaign” theatlantic.com). The outcome would have been better if the Italians would have stayed to themselves. For example if the Italians would have stayed neutral the British access to sea lanes would have remained assured (“World war 2: North Africa Campaign” Historynet.com). The Italians wouldn’t have lost 130,000 troops either.

Panzer Divisions

The panzer divisions were another force in the Afrika Korps. They were supplied very well. They had multiple kinds of weapons. Some of the weapons including tanks, assault guns, tank destroyers, etc (“German technological superiority” topedge.com). The main division that was based around guns was division 3 (“German technological superiority” topedge.com).

The Germans were the ones who controlled the divisions. Saying that they had many divisions. The panzer divisions were 1,2,3 and a few 4 (“German technological superiority” topedge.com). There was only two divisions based around tanks, that being divisions 3 and 4 (“German technological superiority” topedge.com).

The Afrika Korps relied on the panzer divisions. They relied on them for tanks and backup. They mainly relied in panzer divisions 3-4 though (“German technological superiority” topedge.com). Considering panzer division had about 8,553 tanks ready for each battle. The others were used as backup supplied with many various guns.

In conclusions the afrika korps was beneficial for Erwin Rommel because they helped him maintain territorial gains in North Africa, gain immortality in the North African campaign, and fight a clean war. It was the only land based fight that the allies could take to axis power. And the war ended with most allied victories. The war ended in 1943. Erwin soon died on October 14, 1944.

 

Most Used Categories


Recommendation
With Our Resume Writing Help, You Will Land Your Dream Job
Resume Writing Service, Resume101
Trust your assignments to an essay writing service with the fastest delivery time and fully original content.
Essay Writing Service, EssayPro
Nowadays, the PaperHelp website is a place where you can easily find fast and effective solutions to virtually all academic needs
Universal Writing Solution, PaperHelp
Professional Custom
Professional Custom Essay Writing Services
In need of qualified essay help online or professional assistance with your research paper?
Browsing the web for a reliable custom writing service to give you a hand with college assignment?
Out of time and require quick and moreover effective support with your term paper or dissertation?